תקנון ותנאי שימוש באתר dayuse.co.il

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים הינה בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש באתר הרשומים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, אם אינך מסכים לכל תנאים השימוש באתר אינך רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר זה.
כל האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם פונה ומיועד לנשים וגברים כאחד.
השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי התקנון המפורטים להלן. אנא קראו תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן הגלישה באתר, וההתייחסות לתכניו מעידים על הסכמתכם ואישורכם לאמור בתקנון זה.

הנהלת החברה מאמינה בחופש הביטוי כאבן יסוד להתנהלות והתנהגות, אך בו בזמן גם מאמינה ומקפידה על שמירת חוקי מדינת ישראל. לפיכך, אין לפרסם באתר את התכנים הבאים: תכנים המעודדים לביצוע עבירות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, מאיימים, גזעניים, בעלי אופי מיני בוטה, מוציאי לשון הרע, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. כמו כן תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא.החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים אחד מתנאים אלו ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או באחד המפרסמים באתר ו/או בצד שלישי כלשהו , והינה רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל התוכנה, בקוד המקור וכל חומר אחר הכלול בו שמורות לחברה למעט זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתכנים מסוימים שהינם בבעלות המפרסמים באתר או מי מהם-כל אחד על פי זכותו.
האתר והתכנים בו מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור ו/או להשכיר ו/או לאחסן כל תוכן מאתר אינטרנט זה, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא אישור מפורש בכתב מראש של החברה ומבעלי הזכויות.
כל זאת ועוד, כל סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה למעט סימני מסחר מסוימים שהינם בבעלות המפרסמים באתר או מי-מהם-כל אחד על פי זכותו. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמה לכך בכתב ומראש מאת בעליו של סימן המסחר ומהחברה

החברה לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים ו/או המתפרסמים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, בכל הקשור לדיוקם, מהימנותם, אמינותם והשפעתם של התכנים והחומר הפרסומי שבאתר על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו ותוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לגולש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו. החברה ממליצה לנהוג משנה זהירות לגביהם. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים או כתבים. כל המידע המפורסם באתר אינו מהווה עצה מקצועית.

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את המבנה, המראה, והזמינות של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש לאף גוף המבצע שימוש כלשהו באתר. לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לגולש או לרכושו עקב כך.

החברה רשאית להשתמש בפרטי הגולשים, שהשאירו פרטיהם באתר, לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה באתר, וכן ליצירת קשר עמם בהצעות ודילים מעת לעת החברה לא תעביר לגופים שלישיים מידע שעלול לזהותם באופן אישי, אלא רק אם יחפצו בכך.
v אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה אינה אחראית לכך שתוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני. ולא תשא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש החברה תפרסם את התנאים החדשים (Privacy Policy) ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

החברה השקיעה את מיטב המאמצים כדי להבטיח שהמידע במדריך זה יהיה מדויק ואמין. אין החברה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, מהשמטה או ממידע מטעה לגבי אתרים ותכנים המופיעים באתר. התכנים המפורסמים באתר אינם בגדר המלצה, ו/או הזמנה לביקור ו/או לאירוח חינם באתרים המפורסמים בו. החברה אינה אחראית על טיב ואיכות השירות הניתן בבתי העסק המוצגים באתר האחריות חלה על בעלי העסקים בלבד. המחירים שמוצגים באתר מתעדכנים ע" בעלי בתי האירוח והעסקים והם נקבעים על ידם בלבד ולחברה אין כל אחריות על גובהם או עדכניותם. האתר כולל מידע, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים ו/או משתמשים, המבקשים להציע מקומות אירוח כגון חדרים, צימרים וכיו"ב. המידע האמור יכול שיהיה בטקסט, בתמונות בוידאו או בכל מולטימדיה אחרת. על אף העובדה שמערכת האתר עושה כמיטב יכולתה לבדוק את אמיתות המידע והפרסומים השונים המופיעים באתר החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המידע, לפרסומות ומודעות שיפורסמו באתר . האחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי על מקומות האירוח חלה על בלעדית על המפרסמים. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. האתר והחברה אינם צד לכל עסקה כזו, והחברה לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות באתר או ירכשו באמצעותן.
בעשותך שימוש באתר במסגרת מסירת תכנים לפרסום באתר, לרבות פרסום חוות דעת, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מכך ועליך להימנע מלפרסם בו: (1) תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות המערכת; (2) תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו; (3) תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק לרגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגעני; (4) כל תוכן העלול להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל; (5) כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של מקום האירוח או נותן השירותים ו/או צד שלישי; (6) כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; (7) תכנים הפוגעים בפרטיות; (8) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; (9) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; (10) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או (11) תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. יובהר כי החברה רשאית שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן אשר כולל אחד או יותר מהסעיפים האמורים.
האתר והחברה יהיו רשאים לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" ) על מנת לספק לגולש חוויית גלישה המהירה ויעילה ולחסוך את הצורך להזין את הפרטים האישיים ומידע אחר בכל שימוש באתר. עם זאת, הגולש יכול לכוון את תוכנת הדפדפן אצלו כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו. אם מצאת מידע שגוי, לא מעודכן, לא תקין מכל סיבה שהיא, או במקרה שמישהו פרסם באתר תמונה פוגענית או תמונה ללא זכויות מוסדרות, או פרסומת לשירותים אסורים הנך מוזמן לפנות אלינו לטיפול הליקוי דרך "צור קשר" באתר או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.

כל המפר תנאי הסכם זה ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, כולל הוצאות משפטיות עקב הפרת התנאי המפורטים במסמך זה. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

החברה מודה מראש ומבקשת מכל אחד המוצא טעות ו/או אי דיוק בנוגע לאינפורמציה המסופקת באתר לדווח על כך למערכת.